Bugun...


Melih Özdil

facebook-paylas
Türk Bricinin Öyküsü -1-
Tarih: 30-06-2020 12:24:00 Güncelleme: 30-06-2020 12:24:00


Melih Özdil

Bri­ci­mi­zin öy­kü­sü­nü an­lat­ma­ya, 1920 İs­tan­bul do­ğum­lu üs­tat Ad­nan Benjenk’in anı­la­rı ile baş­la­mak uy­gun olur. Kü­çük yaş­lar­da briç ile ta­nı­şan Ben­jenk 1934 yı­lın­da tut­ku­lu bir pla­fon briç oyun­cu­su ol­muş­tu*

1936-38 yıl­la­rın­da İn­gil­te­re’nin Dur­ham Üni­ver­si­te­si’nde oku­yan Ben­jenk, briç bil­gi­si­ni ge­liş­tir­di; 1942 yı­lın­da git­ti­ği Fi­lis­tin’de briç oy­na­ma­ya de­vam et­ti ve 1945 yı­lı so­nun­da İs­tan­bul’a dön­dü.

Da­ha son­ra Sı­ra­sel­vi­ler Cad­de­si gi­ri­şi­ne ta­şı­nan İs­tan­bul Ku­lü­bü, 40’lı yıl­lar­da Tak­sim Mey­da­nı’nda, şim­di­ki The Mar­ma­ra Ote­li’nin ye­rin­dey­di. Ben­jenk, ba­yan­la­rın sa­de­ce pa­zar ak­şa­mı ye­me­ğe ge­le­bil­di­ği; ce­ket­siz, kra­vat­sız gi­ril­me­yen bu ku­lüp­te, ün­lü Ka­vaf­yan ile ta­nış­tı ve briç oy­na­dı. Ka­vaf­yan, İs­viç­re’de öğ­ren­ci ol­du­ğu yıl­lar­da briç öğ­ren­miş, kı­sa za­man­da çev­re­sin­de­ki­le­ri aş­mış çok iyi bir kart oyun­cu­suy­du. Bir İs­veç­li’nin "Mös­yö Ka­vaf­yan, siz Ka­vaf­yan Sis­te­mi’nin dün­ya­da­ki bir nu­ma­ra­lı oyun­cu­su­su­nuz ve ye­ga­ne oyun­cu­su­su­nuz" di­ye esp­ri yap­tı­ğı bu us­ta oyun­cu, oku­du­ğu ren­gin üç kart ile tu­tul­ma­sı­nı is­ter ve ço­ğun­luk­la eşi­ne oy­na­ma fır­sa­tı ver­mez­di!

1948 yı­lın­da as­ke­re gi­den Ben­jenk, 1950 yı­lın­da dön­dük­ten son­ra, Bü­yü­ka­da’da, Ab­di Bi­rol ve Mı­sır’dan ye­ni ge­len Ha­luk Era­tak ile ta­nış­tı. Ad­nan Ben­jenk, Fa­ruk Ay­ral, Ab­di Bi­rol, Su­ha Era­tak, Ne­şet Eren, Adil Fan­sa, İl­han To­kay bir­lik­te briç oy­na­ma­ya baş­la­yıp, ken­di­le­ri­ne Acol Sis­te­mi’ni lö­ve sa­ya­rak oy­na­ma­yı öğ­re­ten, iyi briç bil­gi­si­ne sa­hip Ha­luk Era­tak’ın et­ra­fın­da top­lan­dı­lar.

*1935-1936 yıl­la­rın­da, Char­les Go­ren’in kat­kı­la­rıy­la, gü­nü­mü­zün mo­dern kont­rat briç uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­miş­tir.

1954 yı­lı son­la­rın­da, Ha­luk Era­tak’ın ıs­ra­rı ile, Be­yoğ­lu Mis So­kak’ta­ki ABC Ge­ce Ku­lü­bü’nde, kart­la­rı zarf­lar­da ta­şı­mak su­re­tiy­le, ilk tur­nu­va dü­zen­len­di ve 1955 yı­lın­da Hil­ton Ote­li ba­lo sa­lo­nu­nun bir bö­lü­mü haf­ta­da iki de­fa tur­nu­va yap­mak için ki­ra­lan­dı. İki se­ne bu şe­kil­de de­vam edil­dik­ten son­ra, Era­tak’ın sa­bit bir yer ve da­ha faz­la tur­nu­va yap­mak is­te­me­si üze­ri­ne, Dağ­cı­lık Ku­lü­bü’nün ta­van ara­sın­da­ki oda­da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de, Pe­ra Pa­las ile de­vam­lı bir sa­lon için an­laş­ma­ya va­rıl­dı.

Na­bi Up, Fa­ruk Ay­ral, Vey­si Mi­dil,

Ne­şet Eren, Ha­luk Era­tak, İl­han To­kay, Ab­di Bi­rol, Ad­nan Ben­jenk ta­ra­fın­dan 1957 yı­lın­da ku­ru­lan İs­tan­bul

Briç Ku­lü­bü, haf­ta­lık iki­li tur­nu­va­lar dı­şın­da; dört­lü ta­kım ya­rış­ma­la­rı da dü­zen­le­miş ve ba­yan oyun­cu­la­rın ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mış­tı.

1958 yı­lın­da, Bü­yü­ka­da Ana­do­lu Ku­lü­bü’ne ge­len bir Al­man’ın oyun ana­liz­le­ri ve da­ima hak­lı çık­ma­sı, ken­di­le­ri­ne aşı­rı gü­ve­nen Ben­jenk ve Bi­rol’ü şa­şırt­tı. De­utch Bank ge­nel mü­dü­rü Hans Von Au­lock, ikin­ci dün­ya sa­va­şın­da Ana­do­lu’da bir yer­de re­hin tu­tul­muş; ay­nı ka­de­ri pay­la­şan, ban­ka­nın ge­nel mü­dü­rü Post’dan briç öğ­ren­miş ve çok kı­sa sü­re­de öğ­ret­me­ni­ni geç­miş­ti. Sa­vaş­tan ön­ce Hol­lan­da Briç Mil­li Ta­kı­mı’nın koç­lu­ğu­nu yap­mış olan Post ile bir­lik­te Ana­do­lu Ku­lü­bü’ne üye olan Von Au­lock, Ben­jenk’e "Re­ese On Play" ki­ta­bı­nı he­di­ye et­ti ve tüm briç oyun­cu­la­rı­nın eği­ti­mi­ne önem­li öl­çü­de kat­kıda bulun­du. Leon Anav ve Al­bert İşalan (1958), Nikola Rigopulos (1959), Hasan Dağ­lı ve Halit Bigat (1960), uzun yıl­lar Türk Brici’ne dam­gasını vuran Meh­met Kor­tay ve Koray Sel­çuk 1962 yılı sonun­da Pera Palas’a gel­diler. 1957 yılın­da Beyoğ­lu’nun ün­lü Lük­sem­burg Kah­ve­si’nde Kor­tay ile

bir­lik­te oy­na­ma­ya baş­lı­yan Sel­çuk,

1963 yı­lın­da üst­len­di­ği İs­tan­bul Briç Ku­lü­bü di­rek­tör­lü­ğü­nü 1965 yı­lı so­nun­da bı­rak­tı ve ye­ri­ne ge­len Ni­ko­la Ri­go­pu­los, ölüm ta­ri­hi olan 1975 yı­lı na ka­dar, bu gö­re­vi sür­dür­dü.

İs­tan­bul Briç ku­lü­bü, tur­nu­va­la­rın 13 ma­sa­ya çık­ma­sı ve Pe­ra Pa­las’ın sa­pa gel­me­si ne­de­niy­le; 1968 yı­lın­da, İs­tan­bul Ku­lü­bü’nden ge­len tek­li­fi ka­bul edip, Sı­ra­sel­vi­ler’de­ki bi­na­sı­nın en üst ka­tı­na yer­leş­ti. 1971 yı­lı­na ka­dar bu­ra­da kal­dık­tan son­ra Ni­şan­ta­şı’nda, ha­len fa­ali­yet gös­ter­di­ği Ku­yum­cu İr­fan So­kak’a ta­şın­dı.

Briç oyu­nu­na il­gi­nin art­ma­sı üze­ri­ne, İn­gi­liz Mil­li Ta­kı­mı, 1962 yı­lın­da Bey­rut’ta ya­pı­lan Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı dö­nü­şün­de, bir haf­ta mi­sa­fir edil­di. Ben­jenk’in, İn­gil­te­re Briç Fe­de­ras­yo­nu sek­re­te­ri ve mil­li oyun­cu Jan Fle­ming ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler so­nu­cu İs­tan­bul’a ge­len ekip­te, H.P.F. Swin­ner­ton Dyer; Ken­neth Bar­bo­ur, Jan Fle­ming, Jo­an Dur­ran ve ba­zı İn­gi­liz yö­ne­ti­ci­ler yer al­dı. Ben­jenk, o yıl so­nun­da git­ti­ği De­au­vil­le’de, da­ha son­ra Li­eces­te­in Pren­se­si olan Na­di­ne An­say ile ta­nış­tı ve Fran­sız Ta­kı­mı’nı Tür­ki­ye’ye da­vet et­ti.

1963 yı­lın­da, ön­ce Na­di­ne An­say, Ge­rard Des­ro­us­se­aux, Je­an-Mic­hel Bo­ulan­ger, Roytc­hov, Bert­rand Ro­ma­net, Za­du­rof, Ge­or­ges The­ron son­ra Omar Sha­rif, Be­ni­to Ga­roz­zo, Ri­xi Mar­cus, Gi­or­gio Bel­la­don­na, Le­on Yal­lo­uze, Gi­net­te Flo­ur­ney, Jo­jo Gresh İs­tan­bul’da bi­rer haf­ta mi­sa­fir edil­di­ler ve böy­le­ce Av­ru­pa’da ta­nın­ma­ya baş­la­dık.

1964 yı­lın­da, Ze­ki Ze­ren, İb­ra­him

Tel­ci, Lo­ri Bur­la, Ab­di Bi­rol, Ad­nan Ben­jenk, Ha­luk Era­tak ta­ra­fın­dan Şlem Briç Ku­lü­bü’nün ku­rul­ma­sın­dan son­ra; İs­tan­bul Briç Ku­lü­bü, Şlem Briç Kulü­bü, İs­tan­bul Golf Ku­lü­bü ve Bü­yük Ku­lüp’ün ka­tı­lı­mıy­la, Tür­ki­ye

Briç Fe­de­ras­yo­nu’nu oluş­tu­rul­du.

Ne­cip Bir baş­kan­lı­ğın­da, Ad­nan Ben­jenk, Ab­di Bi­rol, Emi­ne Aba­oğ­lu, Ta­rık Zi­yal’den olu­şan yö­ne­tim kad­ro­suy­la fe­de­ras­yon, ön­ce­lik­le gös­te­ri maç­la­rı yap­mak ve bri­ci yay­mak ar­zu­sun­day­dı. Bu­na rağ­men, Bü­yük Ku­lüp’de ya­pı­lan ilk kar­şı­laş­ma­ya iki, Ho­me Ku­lüp’de ya­pı­lan ikin­ci kar­şı­laş­ma­ya sa­de­ce bir se­yir­ci gel­di.

1963 yı­lın­da, İs­lam Re­fi­oğ­lu, Or­han Var­dar­lı, Şef­ka­ti Bo­ra, Ko­hen Er­kip, Ner­min Bin­göl, Ne­jat Ay­kon, Bü­lent Sav­cı, Ad­nan Ko­ca­ars­lan ta­ra­fın­dan ku­ru­lan An­ka­ra Briç Ku­lü­bü’nün fe­de­ras­yo­na ka­tıl­ma­sıy­la İs­tan­bul Dört­lü Şam­pi­yo­na­sı (1965), İs­tan­bul İki­li Şam­pi­yo­na­sı (1965), Tür­ki­ye Dört­lü Şam­pi­yo­na­sı (1966), Tür­ki­ye İki­li Şam­pi­yo­na­sı (1966), Cum­hu­ri­yet Ku­pa­sı (1967) or­ga­ni­zas­yon­la­rı baş­la­dı. 1968 yı­lın­da Sa­kar­ya Briç Ku­lü­bü ve İz­mir Briç Ku­lü­bü’nün üye ol­ma­sıy­la, Ana­do­lu’ya adım atıl­dı. 1969 yı­lın­da, ilk mil­li ta­kım se­çil­di ve o ta­rih­te Avus­tur­ya Bü­yü­kel­çi­si olan Ha­san İs­tin­ye­li’nin da­ve­ti üze­ri­ne, bir haf­ta Vi­ya­na’da kal­dık­tan son­ra, Os­lo’da ya­pı­lan Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’na ka­tıl­dı. Ben­jenk ta­ra­fın­dan tem­sil edi­len fe­de­ras­yo­nu­muz, tur­nu­va ön­ce­sin­de ya­pı­lan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da, Ma­ca­ris­tan ile bir­lik­te Av­ru­pa Briç Fe­de­ras­yo­nu’na üye ka­bul edil­di ve mil­li ta­kı­mı­mız 21 ta­kım için­de 16. sı­ra­yı al­dı.

Açık ve ba­yan­lar ta­kım ya­rış­ma­la­rı­na ka­tıl­dı­ğı­mız 1970 Ati­na Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda, ba­yan ta­kı­mı­mız yir­mi­den faz­la ta­kım ara­sın­da dokuzun­cu ol­mayı başar­dı.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yakın çekim, şunu diyen bir yazı 'Nikola Rigopulos'


Bu yazı 252 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR

Akıl Sporlarında ki Federasyonlar Tek çatı altında Konfederasyon olsalar dahada güçlenirler mi?


HABER ARA
NAMAZ VAKİTLERİ
YUKARI