Bugun...


Melih Özdil

facebook-paylas
Türk Briç Tarihi -4-
Tarih: 01-07-2020 12:17:00 Güncelleme: 04-07-2020 20:17:00


1974 MİL­Lİ TA­KIM SEÇ­ME­LE­Rİ

İs­ra­il, Herz­lia 1974 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı'na ka­tı­la­cak mil­li ta­kı­mı seç­mek için ya­pı­lan ele­me maç­la­rı so­nun­da dört ta­kım fi­na­le kal­mış­tı:

* Nec­met­tin Ak­ça, Meh­met Kor­tay Ko­ray Sel­çuk, Ha­san Dağ­lı

* Ad­nan Ben­jenk, Ra­nat La­yık­tez Ab­di Bi­rol, Ni­ko­la Ri­go­pu­los

* Va­ru­jan Al­ya­nak, Er­tin Ak­güç Fe­rit Ojal­vo, Er­gün Ak­türk

* Fa­ik Fa­lay, Emin Ba­şa­ran Tuğ­rul Af­şar, M.Ali Kor­döv

Yurt dı­şın­da ol­du­ğum için, seç­me­le­re ka­tı­la­ma­mış­tım ve fi­nal ön­ce­si İs­tan­bul'a gel­di­ğim­de Al­ya­nak Ta­kı­mı'nda Fe­rit Ojal­vo ile bir­lik­te oy­na­mam tek­lif edil­di. Er­gün Ak­türk as­ker­li­ği ne­de­niy­le yurt dı­şı­na çık­ma iz­ni ala­ma­mış ve ta­kım ek­sik kal­mış­tı. Şlem Briç Ku­lü­bü'nde hep bir­lik­te top­lan­tı ya­pıl­dı. Fi­na­list­ler da­ha ön­ce elen­miş ta­kım­lar­dan bir oyun­cu se­çil­me­si­ni is­ti­yor­lar­dı. Bu bek­len­me­yen di­re­ni­şe kar­şı Va­ru­jan Al­ya­nak, “mil­li ta­kım seç­me­si ya­pı­lı­yor ve ül­ke­yi en iyi kad­ro ile tem­sil et­mek için bü­tün im­kan­lar kul­la­nıl­ma­lı­dır” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. So­nuç­ta, Al­ya­nak'ın "o hal­de çe­ki­li­riz" de­me­si üze­ri­ne zo­ra­ki ka­bul edil­dim.

Lig usü­lü ya­pı­lan fi­na­lin ilk tu­run­da, Ak­ça, An­ka­ra­lı genç­ler­den olu­şan Fa­lay'a kar­şı 18-2; biz de fe­de­ras­yon ikin­ci baş­ka­nı Ben­jenk'in cok tec­rü­be­li ta­kı­mı­na kar­şı 20-0 ka­zan­dık. İkin­ci tur­da Ben­jenk, Fa­lay’ı (19-1); biz de, çe­kiş­me­li ge­çen üç dev­re so­nun­da, Ak­ça’yı (13-7) yen­dik ve dört ta­kım aşa­ğı­da­ki gi­bi sı­ra­lan­dılar:

Al­ya­nak : 33

Ak­ça : 25

Ben­jenk : 19

Fa­lay : 03

Baş­lan­gıç­ta Ak­ça ke­sin fa­vo­ri gö­rü­lü­yor­du. Fe­de­ras­yon ile bir­lik­te se­ya­hat prog­ram­la­rı­nı yap­mış, Herz­lia'da yer­le­ri­ni ayırt­mış­lar­dı. An­cak, ya­pı­lan iki maç so­nun­da, seç­me­yi ka­zan­ma şansla­rı “yok” de­ne­cek ka­dar azal­mış ve Fa­lay ile ya­pa­ca­ğı­mız son maç ön­ce­si, bü­yük bir ku­lis baş­la­mış­tı. An­ka­ra ile ya­pı­lan te­le­fon gö­rüş­me­le­ri; ta­raf­tar, eş ve dost­la­rın sport­men­lik dı­şı ça­ba­la­rı so­nu­cu üze­ri­miz­de yo­ğun bir bas­kı oluş­tu. Bir­çok ki­şi "siz ya­rış­ma dı­şı­sı­nız" di­yor­du fa­kat bu­nun ne de­re­ce ger­çek ol­du­ğu­nu öğ­ren­me şan­sı­mız ol­ma­dı. Ka­der ağ­la­rı­nı ör­müş­tü ve bu olum­suz şart­lar­da Fa­lay ile kar­şı­laş­tık. İlk onal­tı bord so­nun­da biz 25; Ak­ça 17 imp ge­ri­ye düş­müş­tük. İkin­ci dev­re­de hem biz hem Ak­ça, far­kı bi­raz ka­pat­tık. Son dev­re­de, iler­de Ko­ray Sel­çuk ile ev­le­ne­cek olan Ahu Yal­man'ın göz­lem­ci ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si­ne rağ­men, ka­pa­lı oda kav­ra­mı kal­ma­mış­tı. Ge­len­ler, gi­den­ler, bord ba­şı skor he­sa­bı ya­pan­lar; yo­ğun bir tra­fik ya­şa­nı­yor­du ve bir çok ki­şi ma­sa­mı­zın et­ra­fın­da kamp kur­muş­tu. Ta­bii, hep­si ra­kip oyun­cu­la­rın sır­tı­nı sı­vaz­la­yıp du­ru­yor­du...

Son dev­re­nin otu­ruş pla­nı ekte görüldüğü gi­biy­di ve ilk al­tı bord­da, üze­ri­miz­de­ki bas­kı­ya rağ­men, sko­ru eşit­le­di­ği­mi­zi sa­nı­yor­dum.

AVŞAR'ın SEÇİMİ

3. Devre 7. Board

Af­şar'ın koz ata­ğı ve Kor­döv'ün ka­ro dön­me­si so­nu­cu iki bat­tı­ğı­mız bu bor­da rağ­men seç­me­le­ri ka­za­na­ca­ğı­mız­dan şüp­he duy­ma­mış­tım.

SKUİZ - MKUİZ

3. Devre 15. Board

Al­ya­nak ve Ak­güç uzun sü­re bir­lik­te oy­na­mış tec­rü­be­li oyun­cu­lar­dı. Ojal­vo ise bri­ce Kor­tay ve Sel­çuk ile bir­lik­te Lük­sem­burg Kı­ra­at­ha­ne­si'nde baş­la­mış

us­ta bir ro­ber briç oyun­cu­suy­du. İlk de­fa bir­lik­te oy­na­ma­mı­za rağ­men, çok ba­şa­rı­lı ol­muş­tuk; fa­kat, ma­çın bi­ti­min­den bir bord ön­ce, ra­ki­bin ola­nak­sız şlem kont­ra­tı­na kar­şı, elin­de üç küçük ka­ro­yu tu­tup, trefl kaç­ma­sı sku­iz ol­ma­ma se­bep ol­du ve ma­çı kay­be­dip, Ak­ça'nın 1 VP ge­ri­sin­de kal­dık.

Seç­me­le­ri bi­rin­ci sı­ra­da bi­ti­ren Ak­ça Ta­kı­mı, fe­de­ras­yo­nun ter­ci­hi so­nu­cu Ad­nan Ben­jenk ve Ab­di Bi­rol'ün ila­ve­siy­le, İs­ra­il'de Tür­ki­ye'yi tem­sil et­me hak­kı­nı el­de et­ti.

Fotoğraf açıklaması yok.


Bu yazı 581 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARA
NAMAZ VAKİTLERİ
YUKARI