Bugun...


Melih Özdil

facebook-paylas
Türk Briç Tarihi -3-
Tarih: 01-07-2020 12:17:00 Güncelleme: 03-07-2020 09:52:00


Türk Bricinde Sistemler

İs­tan­bul ve Şlem Briç Ku­lü­bü oyun­cu­la­rı, Ha­luk Era­tak'ın 50'li yıl­lar­da öğ­ret­me­ye baş­la­dı­ğı na­tu­rel sis­te­mi uzun yıl­lar tat­bik et­ti­ler. Mo­dern pu­an sa­yı­mı ye­ri­ne, 20'li yıl­lar­dan kal­ma, lö­ve say­ma me­to­du­nun kul­la­nıl­ma­sın­da­ki zor­lu­ğa rağ­men, bir stan­dart oluş­muş­tu; fa­kat, oyun tek­ni­ği ve de­fans bil­gi­si­nin ye­ter­siz ol­ma­sı ne­de­niy­le, ham­le ya­pı­la­ma­dı. Ay­nı yıl­lar­da, Be­ya­zıt'da İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si'nin çev­re­sin­de­ki kah­ve­ha­ne­ler­de, özel­lik­le Kül­lük ve Mar­ma­ra Kı­ra­at­ha­ne­si'nde, Char­les Go­ren'in yıl­lar ön­ce ter­cü­me edil­miş kü­çük bir ki­tap­çı­ğın­dan edi­ni­len bil­gi­ler çer­çe­ve­sin­de briç oy­nan­mak­tay­dı. Üni­ver­si­te­li genç­ler, dört­lü ma­jör ile açı­lan, üç se­vi­ye­sin­de­ki tu­tuş­la­rın for­sing ol­du­ğu bu es­ki Ame­ri­can Sis­te­mi'ni uy­gu­la­ma­ya ça­lış­mış ve da­ha son­ra Ana­do­lu'nun dört kö­şe­si­ne yay­mış­lar­dır.

Ön­ce­le­ri İs­tan­bul Briç Ku­lü­bü ve Şlem Briç Ku­lü­bü oyun­cu­la­rın­dan olu­şan mil­li ta­kım­la­rı­mı­zın edin­di­ği tec­rü­be­ler

so­nu­cu, 1970 yı­lın­dan iti­ba­ren za­yıf 2 Kör ve 2 Pik açış­la­rı kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı; fa­kat, te­mel sis­tem­de bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı. 1977 yı­lın­da Gün­düz Pa­muk ta­ra­fın­dan ter­cü­me et­ti­ri­len ve ya­yım­la­nan Pi­er­re Ja­is ile Mic­hel Le­bel'in, Fran­sız Sis­te­mi'ni içe­ren "Beş­li Ma­jör" ki­ta­bı, alı­şı­la­gel­miş Ana­do­lu

Bri­ci'ni faz­la et­ki­le­me­di­ği gi­bi; İs­tan­bul ve Şlem Briç Ku­lüp­le­ri'nde de be­nim sen­me­di. Bu­nun en önem­li se­be­bi, o ta­rih­ler­de Şlem Briç Ku­lü­bü'nde Meh­met Kor­tay ile bir­lik­te aç­tı­ğı­mız briç kurs­la­rın­da, dört­lü ma­jör ile açı­lan na­tu­rel sis­tem­de ıs­rar et­me­miz­di.

1963 yı­lın­da ku­rul­muş ol­ma­sı­na rağ­men, An­ka­ra Briç Ku­lü­bü sis­tem kar­ma­şa­sı­nı da­ha faz­la ya­şa­mış; ön­ce­le­ri İs­tan­bul Bri­ci'nin et­ki­sin­de kal­mış, za­man za­man ya­pay sis­tem­le­re yö­nel­miş, ken­di sis­te­mi­ni ya­ra­tan oyun­cu­la­rıy­la uzun yıl­la­rı bo­şa ge­çir­miş­tir.

1981 Yı­lı so­nun­da İs­tan­bul Briç Ku­lü­bü'nde aç­tı­ğım kurs­lar­da, 200 öğ­ren­ci­mi eğit­mek için Na­tu­rel Sis­tem'i ter­cih et­miş­tim. An­cak, Bi­ar­ritz Dün­ya şam­pi­yo­na­sı'nda eli­me ge­çen Boby Gold­man'ın Aces Sci­en­ti­fic ki­ta­bı­nı ana­liz et­tik­ten son­ra, o yıl­lar­da Av­ru­pa'da kul­la­nıl­mı­yan, beş­li ma­jör açış­la­rı­na kar­şı 1 SA ce­va­bı­nı for­sing oy­na­ma­ya ka­rar ver­dim. Bü­tün briç­se­ver­le­rin ve öğ­ren­ci­le­ri­min kar­şı çık­ma­sı­na rağ­men, 1983 ya­zın­dan iti­ba­ren bu sis­te­mi öğ­ret­me­ye baş­la­dım. Kı­sa za­man­da ye­tiş­tir­di­ğim genç­ler ile 1985 mil­li ta­kım seç­me­le­ri­ni ko­lay­ca ka­zan­ma­mız, li­mi­te ma­jor tu­tuş­la­rı; ters mi­nör tu­tuş­la­rı, Check Back Stay­man, za­yıf 2 Kör, 2 Pik ve Flan­nery 2 Ka­ro açış­la­rı­nı kul­la­na­rak uy­gu­la­dı­ğı­mız mo­dern Stan­dart Ame­ri­can Sis­te­mi'ne olan il­gi­yi ar­tır­mış­tı. Ge­ce gün­düz ça­lı­şa­rak yüz­ler­ce dö­kü­man ha­zır­la­dım ve is­te­yen her­ke­se da­ğıt­tım. Ka­bi­li­yet­li genç­le­ri, kar­şı­lık bek­le­me­den, üst dü­zey­de eğit­tim. Be­şik­taş, Mo­da ve Ka­dı­köy Kah­ve­ha­ne­le­ri'ni do­la­şıp, sis­te­mi­mi öğ­ret­tim. Böy­le­ce, Stan­dard Ame­ri­can Sis­te­mi, özel­lik­le İs­tan­bul'da be­nim­sen­di; mil­li ta­kım se­vi­ye­sin­de­ki oyun­cu­la­rın ter­ci­hi ol­du ve bu sis­te­mi uy­gu­la­yan mil­li ta­kı­mı­mız­la 1992 briç olim­pi­yat­la­rın­da bü­yük bir ba­şa­rı ka­zan­dık.

Özel Bir Kuruluş

1981-1990 yıl­la­rı ara­sın­da yüz­ler­ce briç­se­ve­ri eğit­ti­ğim İs­tan­bul Briç Ku­lü­bü ba­na her za­man ka­pı­la­rı­nı aç­mış ve iyi im­kan­lar sağ­la­mış ol­ma­sı­na rağ­men, yer dar­lı­ğı ne­de­niy­le ça­lış­ma­la­rım kı­sıt­lı kal­mış­tı. Bu­nun üze­ri­ne, 1990 yı­lı son­la­rın­da, ba­zı öğ­ren­ci­le­ri­min teş­vi­kiy­le, Türk Bri­ci'nde özel bir ye­ri olan, çok önem­li bir ku­ru­lu­şun ilk to­hum­la­rı­nı at­tık.

BRİÇ EĞİ­TİM MER­KE­Zİ

Ömer Ber­kol, Gür­kan Ök, Me­lih Öz­dil, Ni­lü­fer Er­kö­se, Ali Yal­man, La­le Ök, Ne­dim Tür­san ta­ra­fın­dan, 1991 yı­lın­da, İs­tan­bul'da ku­ru­lan Briç Eği­tim Mer­ke­zi, kap­sam­lı ar­şi­vi ve Pa­ris'te­ki briç üni­ver­si­te­si­ni arat­mı­yacak ni­te­lik­te eği­tim ola­nak­la­rıy­la Ömer Ber­kol, Gür­kan Ök, Ni­lü­fer Er­kö­se, Dr. Cen­giz Mi­roğ­lu ve 1999 yı­lın­dan be­ri İs­ma­il Ala­koç'un baş­kan­lı­ğın­da, Türk Bri­ci'ne unu­tul­maz hiz­met­ler­de bu­lun­muş­tur.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yakın çekim


Bu yazı 490 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARA
NAMAZ VAKİTLERİ
YUKARI